VEDTEKTER FOR STIFTELSEN RINGERIKE KULTURSENTER

Sist endret 21.juni 2018

§ 1 Navn og rettslig stilling

Stiftelsens navn er ”Stiftelsen Ringerike Kultursenter”. Stiftelsen Ringerike Kultursenter (SRK) er en frittstående institusjon etter lov av 15. juni 2001 om stiftelser.

§ 2 Kontorkommune

SRK har forretningskontor i Ringerike kommune.

§ 3 Formål

SRK er en stiftelse med det allmennyttige formål å være et fyrtårn for den lokale veksten til det regionale kulturlivet. Dette skjer gjennom å tilrettelegge for drift av Ringerike Kultursenter, som er et flerbruksbygg for kunst og kultur i de 3 kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker. Gjennom driften av kultursenteret skal utøvere, kunstformidlere og publikum utvikle, presentere og oppleve et vidt spekter av kunstneriske uttrykk innen kunstformer som billedkunst, dans, musikk og teater. Det er et mål at kultursenteret skal stimulere til kontakt på tvers av tradisjonelle kunstneriske skillelinjer og til nye og integrerte uttrykksformer.

SRK har ikke et økonomisk formål ut over å balansere inntekter og kostnader over tid. Eventuelt overskudd skal tilfalle kulturlivet eller driften av kultursenteret. SRK står for utleie av lokaler til kulturelle formål med tilhørende utstyr, samt drift av kultursenterets fasiliteter.

§ 4 Grunnkapital

Ved etableringen er stiftelsens grunnkapital kr 200 000.

§ 5 Valgkomite

SRK skal ha en valgkomite bestående av 3 personer som velges av styret. Valgkomiteens oppgave er å vurdere sammensetningen av styret og foreslå nye kandidater til styreverv ved årlige valg. Valgkomiteens medlemmer sitter for 3 år ad gangen og foreslår selv nye kandidater til valgkomiteen. Styret foretar valget av medlemmer til valgkomiteen.

§ 6 Styret

Stiftelsen skal ha et styre med fem til syv medlemmer og to varamedlemmer, valgt av styret (selvsupplerende) etter forslag fra valgkomite for to år ad gangen, slik at henholdsvis tre (+ 1 varamedlem) og fire medlemmer (+ 1 varamedlem) er på valg annet hvert år. I de tilfeller der hele styret velges samtidig, avholdes det nyvalg først etter to år, og det avgjøres ved loddtrekning hvilke tre styremedlemmer som da skal stå på valg. Det skal velges et 1. og et 2. varamedlem.

§ 7 Styrets oppgaver

• Styret representerer stiftelsen utad. Styret skal forestå stiftelsens drift. Styret skal sørge for forsvarlig forvaltning av stiftelsens verdier og påse at stiftelsen fungerer som selveiende organ ved at selvstendighetskriteriet blir ivaretatt.

• Styret skal utarbeide årsrapport og sørge for at rapport og revidert regnskap i hht loven sendes til Regnskapsregisteret og Rådet hvert år.

• Styret ansetter daglig leder og har arbeidsgiveransvar for stiftelsens ansatte.

§ 8 Styrets arbeidsform, beslutningsdyktighet og protokoll

Styret treffer sine beslutninger i møter. Det avholdes møter så ofte det anses nødvendig. Styrets leder eller den han bemyndiger innkaller til møter. Styrets leder skal innkalle til møte når minst to medlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig med unntak for beslutninger etter § 12 når minst fire medlemmer er tilstede. Styrets beslutninger fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Det skal føres protokoll fra styrets møter. Ved dissenser kan begrunnelse for dissens kreves protokollført.

§ 9 Signatur og prokura

Stiftelsens firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 10 Daglig leder

• Stiftelsen skal ha en daglig leder. Daglig leder vil ha ansvar for den daglige ledelse og drift, og skal herunder utarbeide løpende planer for stiftelsens virksomhet. Disse skal forelegges styret til uttalelse.

• Daglig leder skal sammen med styrets leder forberede de saker som skal legges frem for styret og iverksette styrevedtak. Daglig leder innehar sekretærfunksjonen i styret og har møte- og talerett.

• Daglig leder skal sørge for betryggende løpende regnskapsføring og utarbeide forslag til årsregnskap og årsberetning, samt besørge regnskapet revidert.

• Daglig leder kan utnevne faglige råd og arbeidsgrupper som støtteorganer i sitt daglige arbeid. Sammensetningen av slike organer skal godkjennes av styret.

§ 11 Revisor

Stiftelsen skal ha en registrert eller statsautorisert revisor.

§ 12 Endring av vedtektene og omdanning av stiftelsen

• Styret i SRK kan med 4/5 flertall endre vedtektene eller vedta at stiftelsen skal omdannes eller avvikles. Dersom forslag om omdanning / avvikling ikke oppnår tilstrekkelig flertall, kan simpelt flertall avgjøre saken ved ny behandling i senere møte.

• Dersom stiftelsen vedtas avviklet blir de akkumulerte midler å anvende til kulturformål i Ringerike kommune.

• Søknad om omdannelse eller oppløsning sendes til Stiftelsestilsynet for godkjennelse. Stiftelseslovens bestemmelser om omdanning og oppløsning gjelder fullt ut.

§ 13 Annet

Utover disse vedtektenes bestemmelser, gjelder bestemmelsene i Lov om stiftelser, og deretter reglene i Aksjeloven så langt disse passer.


Sparebank1